Ve středu 12. července 2017 ve Sbírce zákonů byl, mimo jiné, vyhlášen zákon č. 200/2017, který mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Změní se i zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který ovlivňuje naši práci.

Účinnost je od 1. 1. 2018.

Změny se konkrétně týkají témat:

1) ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU pěstouny na přechodnou dobu

V § 30a se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Je-li dítě rozhodnutím soudu svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu37), nárok na rodičovský příspěvek nevzniká.“.

V § 31 odstavec 2 zní:

„(2) Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, s výjimkou svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu37), dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela nebo partnera31a).

 Je-li rodičem dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek nezletilá osoba, lze jí přiznat rodičovský příspěvek, jen jestliže soud nerozhodl o pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče. Je-li rodičem dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek osoba, u které soud rozhodl o omezení její svéprávnosti v oblasti výkonu rodičovské odpovědnosti, lze jí přiznat rodičovský příspěvek, jen jestliže soud u tohoto rodiče rozhodl o zachování výkonu povinnosti a práva péče o dítě.“.

2) NEZAPOČÍTÁVÁNÍ ČÁSTEK RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU u pěstounů na přechodnou dobu

Čl. II. Přechodná ustanovení

„7. Rodičovský příspěvek, který byl přiznán pěstounovi na přechodnou dobu podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vyplatí naposledy za kalendářní měsíc předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 1. Při stanovení nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží k částce rodičovského příspěvku vyplacené pěstounovi na přechodnou dobu za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“

3) VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU POTŘEB DÍTĚTE A VÝŠE ODMĚNY PĚSTOUNA

V § 47f odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc

 1. a) 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 2. b) 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 3. c) 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 4. d) 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.“

(4) Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Dítě ve věku Dítě ve stupni závislosti I (lehká závislost) Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost) Dítě ve stupni závislosti III (těžká závislost) Dítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost)
Do 6 let 5 115 Kč 6 105 Kč 6 490 Kč 7 040 Kč
6 – 12 let 6 215 Kč 7 480 Kč 7 975 Kč 8 635 Kč
12 – 18 let 7 095 Kč 8 580 Kč 9 130 Kč 9 570 Kč
18 – 26 let 7 425 Kč 8 910 Kč 9 460 Kč 9 900 Kč

 

V § 47j odstavec 1 zní:

„(1) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,

 1. a) 12 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě,
 2. b) 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
 3. c) 30 000 Kč,
 4. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
 5. je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžké závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
 6. d) 20 000 Kč, jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě.“.

Příloha:

„Sbírka zákonů_částka 72/2017“