Projekt Participace dětí

MINIMUM PRÁV DĚTÍ V NRP (náhradní rodinné péči)

  1. Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen(a) jen na základě rozhodnutí soudu, a jsou-li k tomu zákonné důvody.
  2. Máš právo vědět, co se nyní děje a proč.
  3. Máš právo vědět, co se bude dít a proč.
  4. Máš právo i nadále zůstat v kontaktu se svými rodiči a blízkými, byť se může jednat o kontakt telefonický, písemný nebo asistovaný.
  5. Máš právo se vyjadřovat ke všemu, co se děje.
  6. Máš právo podílet se na hodnocení prostředí, ve kterém se nyní nacházíš, a vyjadřovat se k tomu, jak s tebou kdo jedná.
  7. Máš právo na svého opatrovníka, tedy osobu, která tě zastupuje a zprostředkovává tvé názory, pocity a postoje ostatním úřadům, soudu atp. Tohoto opatrovníka bys měl/a znát a být s ním v kontaktu.
  8. Máš právo na podporu, pomoc a služby, budeš-li je potřebovat.
  9. Máš právo svá práva neuplatňovat, tzn. Nikdo tě nemůže nutit vyjadřovat se k čemukoliv, činit jakékoliv rozhodnutí, setkávat se s blízkými atp., pokud nechceš.
  10. Máš právo přímo kontaktovat soud, svoji sociální pracovnici, ale i státní zastupitelství či policii, pokud se domníváš, že se v tvém životě, nebo kolem tebe děje něco špatného.

Více se dozvíš na www.naseprava.cz

Vzdělávací program „Kolaborativní praxe při práci s ohroženými dětmi a mládeží“ je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pod číslem 2015/0076-SP, na kterém spolupracuje naše organizace s lektory ze spolku Narativ. Během tří víkendových setkání, v rozsahu 48 výukových hodin, dochází ke společnému setkávání a vzdělávání celého systému pěstounské rodiny – pěstounů, jejich dětí (pěstounských i biologických), klíčových pracovníků rodin a sociálních pracovníků OSPOD.

Každé ze tří setkání má svoje motto: „Můj hlas“, „Tvůj hlas“ a „Náš hlas“. Přizvání těchto nejrůznějších hlasů do rozhovoru a jejich spolupráce může přinést nové možnosti i tam, kde se dříve zdálo, že žádné nejsou. Tyto myšlenky přinesl spolek Narativ, který v ČR propaguje kolaborativní a dialogickou praxi. Specifické také je, že lektoři mají připravenou jen kostru programu a samotní účastníci vytváří konkrétní náplň až během setkání.

Rok 2015 se na Trialogu nesl ve jménu vzdělávacího programu, kterému jeho účastníci začali zjednodušeně říkat Projekt Participace.  Byla to pro nás zúčastněné možnost tvořivě si hrát s metaforou „našeho hlasu“.

Je těžké v krátkosti přiblížit, co všechno se během tří setkání událo, proto jen malý výčet jako ochutnávka (doplněná fotogalerií).

První setkání se neslo v duchu motta „Můj hlas“, které děti promítly do kreseb, zvukových záznamů a psaného slova v rámci výstavy se stejným názvem. Dospělí přinesli na výstavu zase svoje výtvory a vzájemně se všichni touto výstavou provedli.

Na druhém setkání děti nachystaly dospělým bojovou hru, ti potom pozvali děti do světa her svého vlastního dětství.

Ze třetího setkání jsme si odváželi velmi silný zážitek díky projektu „TV Náš hlas“, kterým děti vtipnou a hravou formou večerního vysílání televizní stanice dospělým přiblížily dětský svět.

Ukázalo se, že způsob, jakým byl celý vzdělávací program organizován a veden, pomohl vytvořit pevné vazby mezi účastníky, atmosféru důvěry a přátelství. Toto „my“ – my všichni – je stále živé. Existuje skupina na Facebooku, v lednu 2016 proběhl první sraz na kávě u jedné z rodin, a spřádá se řada plánů, jak pokračovat a jak myšlenky programu rozvíjet dál.

Zároveň chystáme další běh na rok 2016 (a do vzdálenější budoucnosti „běhy“) našeho projektu pro další rodiny s jejich klíčovými pracovníky a pracovníky OSPOD. Těšíme se tak na úplně nové originální zážitky!

Na přelomu let 2016 a 2017 se uskutečnil druhý běh vzdělávacího programu, tentokrát s novou lektorskou dvojicí (Igor Nosál, Lucia Úkropová) a – pro třetí setkání – i s novým útočištěm. Osnova vzdělávání i jeho podoba zůstala velmi podobná, zároveň byl druhý běh úplně jiný než ten první – oba ale byly hodně originální.

S novými rodinami jsme se znovu ponořili do učení se tomu, jak naslouchat hlasům druhých a nechat zaznít hlas náš. Opět kreativně, opět se spoustou energie a  opět s humorem. Znovu jsme si (my, lektorský tým) odnesly ze všech tří setkání nespočet zážitků.

Do programu se nám povedlo zařadit několik novinek (za všechny třeba vzkazy pro svoje budoucí já, které se k účastníkům dostávali až půl roku po skončení Participace), opět jsme si odnesli silné zážitky, například z ostrovů bezpečí, které rodiny společně tvořily, a slyšeli mnoho silných lidských příběhů.

Získali jsme také obrovské množství nových zkušeností a poznatků do budoucna. Můžeme jen doufat, že se nám podařilo zasáhnout pozitivně do života zúčastněných rodin a přispět k větší pohodě v rodinách.