Úvod programu

Cíle organizace

Našim hlavním cílem je:

Zprostředkovávat jednotlivým občanům, partnerským párům, rodinám či náhradním rodinám s dětmi, dětem samotným, dosažitelnou informační, konzultační, poradenskou pomoc a podporu při řešení sociálně-právních, vztahových a komunikačních problémů.

Dílčími cíli jsou pak zejména:

a/        Poskytnutí odpovídající pomoci každému dítěti, které se na naši organizaci obrátí a zajištění ochrany jeho práv.

b/        Poskytnutí podpory při naplňování práv a potřeb dětí žijících v náhradní rodinné péči.

c/         Zajištění bezpečného a pozitivního kontaktu dítěte umístěného v pěstounské péči nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu s jeho rodiči a osobami jemu blízkými v případě, že tyto kontakty jsou v zájmu dítěte.

d/        Podpora a rozvoj dovedností a kompetencí náhradních rodičů.

e/        Poskytnutí odborné pomoci biologickým rodičům a podpora jejich rodičovských kompetencí.

f/         Vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči, zejména pěstounskou péči, včetně jejich přípravy na přijetí dítěte.

Cílové skupiny

Naše cílové skupiny jsou tvořeny lidmi, kterým můžeme pomáhat díky pověření k sociálně-právní ochraně dětí. A jsou to:

  • rodiče
  • děti

o   děti se syndromem CAN, tj. děti týrané, zneužívané či zanedbávané

o   děti z rodin procházejících krizí (vztahové problémy v rodině, konflikty mezi rodiči a dětmi, úmrtí v rodině aj.)

o   děti rodičů, kteří nemají dostatečně osvojené rodičovské dovednosti

o   děti z rodin se sociální problematikou (ztráta bydlení, zabezpečení základních potřeb aj.)

o   děti z pěstounských rodin (vztahové obtíže mezi pěstounem a dítětem, obtíže navázat s lidmi kolem dítěte kvalitní vztah, obtíže ve výchově dítěte – krádeže, útěky, zneužívání návykových látek a lhaní, následky psychické deprivace, specifická postižení vycházející z minulosti dítěte (FAS, poruchy autistického spektra, nižší intelekt, specifické poruchy učení, reaktivní poruchy, afektivní poruchy), problém s identitou a sebe přijetím; respitní pobyty pro děti z pěstounských rodin např. v situaci psychického a fyzického vyčerpání pěstouna)

o   vlastní děti pěstounů v pěstounské rodině

  • náhradní rodiče (pěstouni, osoby v evidenci, adoptivní rodiče)
  • zájemci (žadatelé) o náhradní rodičovství

Zásady činnosti

Při všech činnostech se řídíme následujícími zásadami:

✓ Poskytujeme individuálně zaměřenou podporu a pomoc cílové skupině tak, aby byly naplňovány cíle, které máme definované společně s klientem a s okruhem osob.

✓ Vždy se maximálně snažíme udržet rodinné vazby dítěte a zachování vazeb v jeho komunitě.

✓ Zlepšujeme stávající situaci dítěte a rodiny navázáním spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty podílejícími se na výkonu SPOD či na poskytování sociálních, zdravotních, terapeutických, vzdělávacích a pedagogických služeb.

✓ Postupujeme v souladu s nejlepšími zájmy dítěte.

✓  Nasloucháme dětem a snažíme se o jejich zapojení do rozhodovacího procesu.

✓ Při své práci se řídíme individuálními potřebami dítěte a rodiny.

✓ V případech, kdy je dítě umístěno mimo vlastní rodinu, postupujeme tak, aby se dítě mohlo co nejrychleji vrátit do bezpečného prostředí vlastní rodiny.

✓ V případech, kdy je dítě umístěno mimo vlastní rodinu a není možných návrat dítěte do sanovaného rodinného prostředí, spolupracujeme s okruhem osob při hledání optimálního řešení v podobě náhradní rodinné, popř. náhradní výchovné péče.

✓  Postupujeme v souladu s etickými kodexy, např. sociálního pracovníka (Příloha 1a1).

Principem naší činnosti je týmová spolupráce.

Kdo může stížnost podat

Stížnost může podat nejen uživatel služby (klient), ale i v jeho zájmu, kterýkoliv občan. V případě, že stížnost v zájmu klienta podá jiná osoba, aniž k tomu bude zmocněna klientem, bude klient o této skutečnosti informován organizací.

Způsob a forma podání stížnosti

  • písemně, doručenou do sídla organizace:

– prostřednictvím klíčového pracovníka,
– prostřednictvím pracovníka Poradenského centra,
– osobou stěžující,
– prostřednictvím pošty,
– datové schránky,
– prostřednictvím dotazníku.

  • elektronicky, zaslanou na e-mailovou adresu:

– info@trialog-brno.cz

– jurajdova@trialog-brno.cz

  • ústně, sdělenou:

– telefonicky,
– při osobním setkání,
– stížnost podaná touto formou musí být zaznamenána do formuláře „Zápis ústního podání
stížnosti“ viz příloha č. 1 tohoto standardu

 

  • anonymně:

– do schránky důvěry, umístěné v předsálí organizace Trialog (schránku vybírá ředitelka organizace společně s další osobou, tj. zaměstnancem Trialogu, a to 1 x týdně nebo po zjištění obsahu ve schránce),

– prostřednictvím pošty,

– osobně do poštovní schránky.

Lhůty pro vyřízení stížnosti

Osoba oprávněná pro vyřízení stížnosti přijatou žádost vyřídí ve lhůtě maximálně do 30 dnů od jejího doručení do sídla organizace.

Prodloužení lhůty do 60 dnů od podání stížnosti je možné ve výjimečných případech. Zejména pokud je pro vyřízení stížnosti nutné vyjádření stanoviska jiné osoby než zaměstnance Trialogu. O prodloužení lhůty je stěžující osoba písemně informována i s odůvodněním prodloužení lhůty.

Zkrácení lhůty je nutné v případech, kdy jde o podání oznamující některé zvláště závažné skutečnosti, nebo dokonce podezření z páchání trestné činnosti. Lhůta pro vyřízení v těchto případech je okamžitá.

Adresář institucí, na které je možno se obrátit

TRIALOG, z.s.
Čichnova 23a, 624 00 Brno
tel.: 542 221 501 ,
e-mail: info@trialog-brno.czjurajdova@trialog-brno.cz

Jihomoravský kraj, odbor sociálně – právní ochrany dětí
Žerotínovo nám.449/5, 601 82 Brno
tel.: 54165 1111
fax: 54165 1209
Pracovnice: Mgr. Taťána Rousová, Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky, tel.: 541 651 176, e-mail: rousova.tatana@kr-jihomoravsky.cz


Jednotlivé OSPOD obcí s rozšířenou působností

 

Úřad práce ČR
Polní 37, 639 00 Brno-střed

 

KVOP Kancelář veřejného ochránce práv – ombudsman
Údolní 658/39, 602 00 Brno-město
tel.: +420 542 542 111
e-mail: podatelna@ochrance.cz