Přípravy osvojitelů a pěstounů

Významnou částí vzdělávacích aktivit TRIALOGu jsou tzv. přípravy budoucích osvojitelů, pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu (řečí zákona „odborná příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny.“)

Z historie příprav

Program příprav vznikl v roce 2000 na výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí, autory byli PhDr. Miloslav Kotek, PhDr. Eva Rotreklová.
Program byl dále rozvíjen ve spolupráci 5 lektorů – Mgr. Veronika Hofrová, psycholožka, PhDr. Svatoslava Kalábová, psycholožka, PhDr. Miloslav Kotek, psycholog, MUDr. Jana Lásková, pediatr, PhDr. Eva Rotreklová, socioložka.
Program byl publikován jako „Metodické poznámky pro lektory příprav pěstounů a osvojitelů“, (Trialog, Brno, červen 2003).

Současnost

V současné době realizujeme přípravy pro Jihomoravský kraj a další kraje dle zakázek po dobu 5 let, tj. 2021 – 2025.

Cíl příprav

Cílem příprav žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči k přijetí dítěte do rodiny je zejména seznámení žadatelů se situací a potřebami dětí v náhradní rodinné péči a se všemi specifiky přístupu k těmto dětem. Umožnit žadatelům utvářet si konkrétní představu o budoucím fungování jejich rodiny v souvislosti s příchodem „nevlastního“ dítěte, ale i získat kvalifikované informace o žadatelích, jejich chování a prožívání a vyhodnotit je ve vztahu k možnému přijetí tohoto dítěte.

Naše organizace vykonává přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči na základě podmínek zadavatele (Krajský úřad Jihomoravského kraje) a řídí se jeho pokyny, co se týká počtu hodin jednotlivých druhů NRP a jejich nezletilých dětí, které žijí s nimi ve společné domácnosti.

Tematické okruhy programů přípravy

 1. Přípravy probíhají ve formě vzdělávacího programu a témata jsou volena s ohledem na potřeby žadatelů tak, aby pro ně byla přínosem.
  • Týmová spolupráce
  • Psychické potřeby dětí
  • Naplňování vývojových potřeb
  • Citová vazba
  • Bezpečné vztahy
  • Podpora vztahů mezi dětmi a jejich rodinami
  • Terapeutické rodičovství
  • Ztráta
  • Podpora vztahu s biologickou rodinou
  • Identita přijatého dítěte
  • Výchova
  • Zdravotní hlediska náhradní rodinné péče.

Organizační zajištění, doba a místo konání příprav
Pracovníci zadavatele sestaví skupiny složené z budoucích osvojitelů, pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu.
Ve skupině je optimálně 10 manželských párů (tj. 20 osob).
Podle tohoto seznamu Trialog pozve účastníky na konkrétní termíny a místo konání příprav a seznámí je s lektorským týmem.
    
Doba trvání příprav – obvykle 2 měsíce, záleží na sestavě skupiny. Lze stihnout i rychleji, ale pro lepší „zažití“ programu u účastníků se nejlépe osvědčují 2 měsíce.

Místo konání příprav – skupinové jednodenní setkání příprav a „panel“ probíhají v  příjemném prostředí Trialogu (Čichnova 23a, Brno-Komín).  Individuální pak při návštěvách u žadatelů v místě jejich bydliště.

Časový rozvrh  a  rozsah výukových dnů příprav
Je třeba rozlišit přípravu:
a/    osvojitelů,
b/    pěstounů,
c/    pěstounů na přechodnou dobu

V současné době u nás probíhají přípravy v rozsahu 8 hodin/1 den ( 9,00 hod – 17,00 hod). Snažíme se o sestavení skupiny adoptivních žadatelů a klasických pěstounů a pak samostatně skupinu pěstounů na přechodnou dobu, protože ti mají svá specifika. Někdy to však rozdělit nejde a jsou všechny 3 druhy NRP spojeny dohromady.

Pak je modul příprav rozdělen na 3. stupně:

1.    první stupeň = základní modul je určen především pro osvojitele

–   zahrnuje celkem 48 hodin, tj. 6 jednodenních setkání
–   absolvují ho všichni žadatelé současně (tj. osvojitelé + pěstouni + pěstouni na přechodnou dobu)
–   po absolvování osvojitelé končí

2.    druhý stupeň navazuje a je určen pro pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu
–    přidává se 1 jednodenní setkání (tj. celkem 55 hodin),
–    po absolvování pěstouni končí
 
3.    třetí stupeň je určen jen pro pěstouny na přechodnou dobu
–   přidávají se 3 jednodenní setkání (tj. celkem 75 hodin).
    
Osvojitelé          (48 h)     /_____ 48 hod  ________________/
Pěstouni            (55 h)     /________________________________/__ +7 hod ____/
Pěst.na přech.    (75 h)     /_______________________________ /________________ /__________+7+20hod  __________/

Pro všechny skupiny je pak na závěr poslední setkání, tzv. PANEL, v rozsahu 9 vyučovacích hodin, převážně konané o víkendu a do doby příprav se započítávají i návštěvy lektorů u žadatelů doma.

Jednodenní setkání (kterýkoliv pracovní den) jsou především vzdělávacího charakteru, pracuje se hodně interaktivně s využíváním skupinové dynamiky. Osvědčuje se účast některého z pracovníků odborného pracoviště, kam by mohly osvojitelské a pěstounské rodiny docházet v případě obtíží i po svěření dítěte.

Víkendové setkání (převážně v sobotu) tzv. „Panel“. Je to den, kdy žadatelé dopoledne, společně s lektory, zhodnotí průběh příprav. Na odpolední blog mohou pozvat svoje rodinné příslušníky a zároveň jsou pozvaní pracovníci OSPOD žadatelů, které mají v přípravách. Na základě složení skupiny žadatelů koordinátor příprav pozve hosty z řad již zkušených pěstounů, adoptivních rodičů nebo pěstounů na přechodnou dobu, aby předali svoje zkušenosti z NRP v praxi.

Příprava dětí žadatelů o NRP

V rámci příprav probíhá návštěva lektorů u žadatelů v bydlišti, kde proběhne zároveň i individuální příprava dětí (cca 2 hodiny), které žijí se žadateli ve společné domácnosti a nejsou zletilé. Skupinová příprava dětí proběhne pak v den panelu (cca 3 hodiny). Metody přípravy dětí jsou rozdílné především v závislosti na věku. Jsou využívány techniky: rozhovor, hry, výtvarné techniky, tematické pohádky, filmy apod. V průběhu příprav je zjišťován jejich pohled a připravenost na příchod nového člena do rodiny, jsou jim poskytovány základní informace a jsou prodiskutovány jejich případné obavy a nejasnosti.
Účast na všech setkáních je doložena podpisem účastníků na prezenční listině, která je přiložena k závěrečnému doporučení, týkajícího se jednotlivých žadatelů.

Podrobné informace lze získat osobně nebo telefonicky u Ing. Hany Jurajdové, Ph.D. (Tel. 723 570 151).