V pátek 6.8.2021 odpoledne Sněmovna v závěrečném 3. čtení schválila novelu zákona č. 359/1999 o  sociálně-právní ochraně dětí. Dovolte, abychom vás informovali o hlavních změnách, které by tak novela měla přinést oproti předkládané vládní podobě:

1. Věková hranice 3 let pro umístění dětí do ústavní péče.

Jsme velmi rádi, že došlo k přijetí pozměňovacího návrhu skupiny poslanců včele s paní poslankyní Richterovou, který přináší uzákonění věkové hranice 3 let, pod níž by nebylo možné umisťovat děti do ústavní péče, s výjimkou dětí se zdravotním postižením a sourozeneckých skupin. Tento návrh zároveň ruší ustanovení o dětských domovech pro děti do 3 let (§43 a 44) v zákoně o zdravotních službách. Od 1.1. 2025 tak již nebudou moct tato zařízení přijímat děti do 3 let na pobyt bez rodiče a během přechodného období bude nutné tato zařízení transformovat.

2. Příspěvek na výkon pěstounské péče.

Velmi nás mrzí, že neprošel ani jeden ze dvou pozměňovacích návrhů na zvýšení tohoto příspěvku (poslankyně Richterové na 66 000 Kč a poslance Dolínka na 60 000 Kč). Nově tak tento příspěvek bude činit 54 000 Kč. Malou útěchou může být, že nově bude možné tento příspěvek (i další fixně dané částky v zákoně) navyšovat rozhodnutím vlády, tj. nebude nutné absolvovat složitý proces přijetí novely zákona.

3. Odměna pěstouna

Byl přijat pozměňovací návrh poslance Juchelky na navýšení odměn pěstouna. Tento návrh navyšuje odměnu jak pro dlouhodobé, tak pro přechodné pěstouny a navazuje ji na minimální mzdu, tj. bude zajištěna pravidelná valorizace. Zároveň odděluje nezprostředkovanou a zprostředkovanou pěstounskou péči. Pro nezprostředkovanou PP zavádí „příspěvek při pěstounské péči“. Příspěvek nemá charakter odměny, není zdaňován a zpojistňován, jako odměna pěstouna u zprostředkovaných pěstounů, ale jde o jednoduchou příjmově netestovanou nepojistnou sociální dávku, která je stanovená jako částka životního minima krát koeficient za každé svěřené dítě. Odpadá posuzování zvláštního zřetele, tj. na ní budou mít nárok všichni nezprostředkovaní pěstouni.

Výše odměny / příspěvku tak nově bude činit (výše minimální mzdy je nyní 15 200 Kč, životního minima 3860 Kč):

1) U osoby pečující, která zároveň není osobou v evidenci, činí odměna pěstouna za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,

  1. 1násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 1 dítě, tj. 15 200 Kč,
  2. 1,2násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost), tj. 18 240 Kč,
  3. 1,5násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 2 děti, tj. 22 800 Kč,
  4. 2násobek minimální mzdy za měsíc při péči o 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), tj. 30 400 Kč,

2) Výše odměny pěstouna osoby v evidenci za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak, činí

  1. a)   1,8násobek minimální mzdy za měsíc, jde-li o osobu v evidenci, která není zároveň osobou pečující, anebo je-li zároveň osobou pečující, které je do péče svěřeno 1 dítě, tj. 27 360 Kč
  2. b)   2násobek minimální mzdy za měsíc, je-li osoba v evidenci zároveň osobou pečující, které je do péče svěřeno 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost), 30 400 Kč
  3. c)   2,2násobek minimální mzdy za měsíc, je-li osoba v evidenci zároveň pečující osobou, které je do péče svěřeno 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), 33 440 Kč.

3) Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. b) a d) zvyšuje o 0,5násobek minimální mzdy za měsíc (tj. 7 600 Kč) nebo o 0,7násobek minimální mzdy za měsíc (tj. 10 640 Kč), jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

4) Za každé další dítě svěřené do péče osoby v evidenci se odměna pěstouna podle odstavce 2 zvyšuje o 0,3násobek minimální mzdy za měsíc (tj. 4 500 Kč) nebo o 0,5násobek minimální mzdy za měsíc (tj. 7600 Kč), jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislosti) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za každé svěřené dítě je dána součinem částky životního minima jednotlivce a koeficientu 2,3 (tj. 8878 Kč).

Má-li osoba pečující vůči dítěti vyživovací povinnost, výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za každé jí svěřené dítě je dána součinem částky životního minima jednotlivce a koeficientu 1,8, (tj. 6948 Kč)

Výše příspěvku při pěstounské péči za kalendářní měsíc za dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost) nebo IV (úplná závislost), je dána součinem částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,5.

 

Odměna pěstouna 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 1 dítě s I. Stupněm závislosti 1 dítě s II./III./IV. Stupněm závislosti
Nyní dlouhodobá PP 12 000 Kč „hrubého“ (dle uplatněných slev 8 880 – 11 947 Kč v čistém) 18 000 Kč„hrubého“(dle uplatněných slev 13 220 – 18 524 Kč v čistém) 30 000 Kč„hrubého“ (dle uplatněných slev 22 200 – 29 421 Kč v čistém) 36 000 Kč„hrubého“ (dle uplatněných slev 26 640 – 35 878 Kč v čistém) 12 000 Kč „hrubého“ (dle uplatněných slev 8 880 – 11 947 Kč v čistém) 30 000 Kč„hrubého“ (dle uplatněných slev 22 200 – 29 421 Kč v čistém)
Zprostředkovaná dlouhodobá PP dle návrhu navázání na min. mzdu 15 200 Kč / „hrubého“ 22 800 Kč „hrubého“ 30 400 Kč „hrubého“ 38 000 Kč „hrubého“ 18 240 Kč / „hrubého“ 30 400 Kč „hrubého“ 
PPPD nyní/dle návrhu 20 000 Kč/27 360 Kč „hrubého“ 20 000 Kč/31 920 Kč„hrubého“ 20 000 Kč/36 480 Kč„hrubého“ 20 000 Kč/ 41 040 Kč „hrubého“ 20 000 Kč/ 30 400 Kč „hrubého“ 20 000 Kč/ 33 440 Kč „hrubého“

 

 

Příspěvek při PP 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 1 dítě s I. Stupněm závislosti 1 dítě s II./III./IV. Stupněm závislosti
2,3násobek ŽM 8 878 Kč 17 756 26 634 Kč 35 512 Kč 8 878 Kč 21 230 Kč
Prarodiče (1,8 x ŽM) 6 948 Kč 13 896 Kč 20 844 Kč 26 792 Kč 6 948 Kč 21 230 Kč

 

 4. ZDVOP

Byl schválen pozměňovací návrh poslance Bauera na navýšení státního příspěvku na 36 000 Kč a dále návrh poslankyně Červíčkové na dočasné zvýšení počtu dětí ze 4 na 5 na 1 zaměstnance v případě umístění sourozenecké skupiny.

 

Novela obsahuje ještě řadu další změn, jako například úpravu dobrovolných pobytů, zaopatřovací příspěvek pro mladého dospělého apod.

Novelu bude nyní ještě schvalovat Senát, a to na své schůzi 18.8.

Znění předkládané novely i jednotlivých pozměňovacích návrhů naleznete zde:

https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=911

Stenografický záznam ze schůze Sněmovny včetně hlasování můžete nalézt zde: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/116schuz/116-1.html#q5