Dohody o výkonu pěstounské péče

TRIALOG je oprávněn k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě pověření vydaném Krajským úřadem Jihomoravského kraje, ze dne 6. 2. 2013, č.j. JMK 14706/2013. Mimo jiné je opravněn uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče a poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.

Účelem dohody o výkonu pěstounské péče je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o děti na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Dohody mají přispět k posílení pomoci a podpory náhradním rodičům… – volně citováni z materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor rodiny a ochrany práv a dětí, č.j.: 2013/33463-211, vydaného v Praze dne 15. 5. 2013:

“Informace k dohodám o výkonu pěstounské péče a správním rozhodnutím upravujícím práva a povinnosti podle §47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění.”

V plném znění zde.

Citovaný materiál MPSV definuje /kromě jiného/:

1. Okruh účastníků dohody.

2. Práva osob pečujících a osob v evidenci.

2.1. Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě

2.2. Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let.

2.3. Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců.

2.4. Právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě.

2.5. Právo na pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a při realizaci styku rodičů s dítětem v pěstounské péči, včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku.

2.6. Povinnost v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

2.7. Povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě.

2.8. Povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dítěte.

A jiné…